قد می ایستم، می افتم، بلند می شوم
می افتم، بلند می شوم
زمین می خورم، اما بلند می شوم
قد بلند می ایستم، قد بلند می ایستم

[کر: تراویس اسکات]
با پاراسل سوار شوید، از میان چمن ها غلت بزنید
زیر درختان سایه انداخته است
از پشت شیشه نگاه می کنم
در کنار بوته‌ها تماشا می‌کنم، در انتظار نسیم
تو تنها چیزی هستی که من نیاز دارم
آب به سرعت حرکت می کند، خاطرات را پاک می کند، سعی کنید آن را ماندگار کنید
پاراسل

[آیه: تراویس اسکات]
در میان بوته ها پرواز می کنیم، ما از میان بوته ها پرواز می کنیم
موج بزن، سنگ می‌کنیم، موج می‌زنیم، ورم می‌کنیم
متورم می‌شویم، تمیز می‌شویم
ما به صورت زنده مادر-مادر-مادر-مادر را تکان می دهیم
ما لایو می‌رویم، نمایش راک می‌رویم
ما پاپ میزنیم، راک میزنیم، من

[پیش کر: یونگ لین]
موفقیت برای شما بسیار آسان است (اوه)
پشت تماس منتظرند

[کر: تراویس اسکات]
با پاراسل سوار شوید، از میان چمن ها غلت بزنید
زیر درختان سایه انداخته است
از پشت شیشه نگاه می کنم
در کنار بوته‌ها تماشا می‌کنم، منتظرم- (اوه-اوه-اوه)

[پل: دیو چاپل]
من خودم را می بخشم، خودم را می بخشم
من احساس خوب را انتخاب می کنم، احساس آزادی را انتخاب می کنم
برای همیشه برای هر چیزی که دوست دارم می جنگم
و من هر چیزی را که برای آن مبارزه می کنم، برای همیشه دوست خواهم داشت

[خروجی: یونگ لین]
با من
تعجب کنید که می خواهید چه کار کنید
وقتی با من نیستی

https://lyrics-letra.com/2023/07/AD28/Travis-Scott-PARASAIL-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-fa-IR.html

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *