MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Lyrics)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Ang Kamatayan Ay Buhay Ay Kamatayan Ay Buhay! Ay ang kamatayan ay buhay ay
Sila ay si Carvin 'ang pangalan ko sa libingan


Ang mga bulaklak ay sariwa at basa ang kanilang mga mukha
Namatay ang aking katawan, ngunit buhay pa rin ako
Tumingin sa iyong balikat, bumalik ako mula sa mga patay
Lightin 'Lahat ng iyong mga kandila upang iguhit ako
Sayin 'Lahat ng parehong mga bagay, wala na ako sa oras na ito
Ang iyong mga salita ay nangangahulugang nothin ', kaya't ibalik ito
At salubungin mo ako dito sa buong eroplano
Ang kabilang panig, hindi ako malayo

[Bago mag chorus]
Kapag wala ka sa paligid, lumubog ako sa lupa
Sinusubukan kong magpanggap na mas malapit ako sa iyo
Hindi mo ito maintindihan
Palagi kang nasa isip ko, hindi ko ito matutulungan


Ayokong dalhin 'ang bigat sa aking mga balikat
Ang kamatayan ay dumating sa akin, hinalikan ako sa pisngi, binigyan ako ng pagsasara
Immortal sa pamamagitan ng disenyo
Makakatagpo ako sa iyo dito sa bawat oras

[Koro]
Bumalik mula sa mga patay, pabalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa Patay (Kamatayan), Bumalik mula sa Patay (Kamatayan)
Bumalik ako mula sa Patay (Kamatayan), Bumalik mula sa Patay (Kamatayan)
Bumalik ako mula sa Patay (Kamatayan), Bumalik mula sa Patay (Kamatayan)
Bumalik ako mula sa mga patay (kamatayan), bumalik mula sa (bumalik ako)[Post-Chorus]
(Kamatayan, Kamatayan, Kamatayan)
(Kamatayan, Kamatayan)
(Bumalik ako)

[Taludtod 2]
Sinasabi nila ang aking pangalan sa kanilang mga panalangin muli
Nag -flicker ako ng mga ilaw upang maunawaan nila
Hindi ako magbabad, nasa tabi mo ako
Kami ay sumisigaw 'at pakiusap', ang paghihiwalay na ito ay nagtatapos
Gawin ang lahat ng iyong pangkukulam upang hilahin ako
Burnin 'Lahat ng iyong Sage upang ikonekta ang aming linya
Ipinapakita ko ang aking presensya, tumatakbo ka sa takot sa mga multo


Sinusubukan kong makipag -usap, ang mga hadlang ay masyadong malakas

[Bago mag chorus]
Kapag wala ka sa paligid, lumubog ako sa lupa
Sinusubukan kong magpanggap na mas malapit ako sa iyo
Hindi mo ito maintindihan
Palagi kang nasa isip ko, hindi ko ito matutulungan
Ayokong dalhin 'ang bigat sa aking mga balikat
Ang kamatayan ay dumating sa akin, hinalikan ako sa pisngi, binigyan ako ng pagsasara
Immortal sa pamamagitan ng disenyo
Makakatagpo ako sa iyo dito sa bawat oras

[Koro]
Bumalik mula sa mga patay, pabalik mula sa mga patay


Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa Patay (Kamatayan), Bumalik mula sa Patay (Kamatayan)
Bumalik ako mula sa mga patay (kamatayan), pabalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa Patay (Kamatayan), Bumalik mula sa Patay (Kamatayan)
Bumalik ako mula sa mga patay (kamatayan), pabalik mula sa mga patay

[Bridge]
Mangyaring huwag magalala
(Bumalik mula sa Patay, Bumalik mula sa Patay)
(Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay)
Alam kong morbid ito
(Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay)


Ngunit lahat tayo ay namatay isang araw
(Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay)

[Koro]
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa mga patay
Bumalik ako mula sa mga patay, bumalik mula sa (bumalik ako)