MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Lời bài hát)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Cái chết là sự sống là cái chết là sự sống! Cái chết là cuộc sống là
Họ lại là tên tôi trong ngôi mộ


Những bông hoa tươi và mặt chúng ướt
Cơ thể tôi đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống
Nhìn qua vai bạn, tôi trở về từ cõi chết
Lightin 'tất cả nến của bạn để vẽ tôi
Sayin 'tất cả những điều tương tự, lần này tôi đã biến mất
Lời nói của bạn có nghĩa là không có, vì vậy hãy lấy lại
Và gặp tôi ở đây trên máy bay
Phía bên kia, tôi không xa

[Công việc trước]
Khi bạn không có mặt, tôi chìm xuống đất
Tôi cố gắng giả vờ rằng tôi gần gũi hơn với bạn
Không bao giờ hiểu nó
Bạn luôn ở trong tâm trí của tôi, tôi không thể giúp nó


Tôi không muốn mang theo trọng lượng trên vai
Cái chết đã đến với tôi, hôn lên má tôi, cho tôi đóng cửa
Bất tử theo thiết kế
Tôi sẽ gặp bạn ở đây mọi lúc

[Điệp khúc]
Trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết (cái chết)
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết (cái chết)
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết (cái chết)
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ (tôi trở lại)[Hợp xướng]
(Cái chết, cái chết, cái chết)
(Cái chết, cái chết)
(Tôi trở lại)

[Câu 2]
Họ lại nói tên tôi trong lời cầu nguyện của họ
Tôi nhấp nháy đèn để họ hiểu
Tôi sẽ không nói lời tạm biệt, tôi ở bên cạnh bạn
Chúng tôi đang hét lên và cầu xin ', sự tách biệt này kết thúc
Làm cho tất cả các phù thủy của bạn để kéo tôi vào
Burnin 'tất cả hiền nhân của bạn để kết nối dòng của chúng tôi
Tôi thể hiện sự hiện diện của tôi, bạn chạy trốn vì sợ ma


Tôi cố gắng nói chuyện, những rào cản quá mạnh

[Công việc trước]
Khi bạn không có mặt, tôi chìm xuống đất
Tôi cố gắng giả vờ rằng tôi gần gũi hơn với bạn
Không bao giờ hiểu nó
Bạn luôn ở trong tâm trí của tôi, tôi không thể giúp nó
Tôi không muốn mang theo trọng lượng trên vai
Cái chết đã đến với tôi, hôn lên má tôi, cho tôi đóng cửa
Bất tử theo thiết kế
Tôi sẽ gặp bạn ở đây mọi lúc

[Điệp khúc]
Trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết


Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết (cái chết)
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết (cái chết)
Tôi trở về từ cõi chết (cái chết), trở về từ cõi chết

[Cầu]
Xin đừng lo lắng
(Trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết)
(Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết)
Tôi biết đó là bệnh hoạn
(Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết)


Nhưng tất cả chúng ta đều chết một ngày
(Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết)

[Điệp khúc]
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ cõi chết
Tôi trở về từ cõi chết, trở về từ (tôi trở lại)