MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Հայերեն թարգմանությունը (Բառերը Lyrics)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Բառերը Lyrics)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Հայերեն թարգմանությունը (Բառերը Lyrics)


Մահը կյանքն է, մահը կյանքն է: Մահը կյանքն է
Նրանք կրկին քերել են իմ անունը գերեզմանում


Ծաղիկները թարմ են, եւ նրանց դեմքերը թաց են
Իմ մարմինը մահացել է, բայց ես դեռ կենդանի եմ
Նայեք ձեր ուսին, ես վերադառնում եմ մեռելներից
Lightin 'ձեր բոլոր մոմերը, որպեսզի նկարեք ինձ
Sayin 'Բոլոր նույն բաները, ես գնացել եմ այս անգամ
Քո խոսքերը նշանակում են nothin ', այնպես որ ետ վերցրեք
Եվ հանդիպեք ինձ այստեղ ինքնաթիռով
Մյուս կողմը, ես հեռու չեմ

[Նախ-երգչախումբ]
Երբ շրջապատում չես, ես ընկնում եմ գետնին
Ես փորձում եմ ձեւացնել, որ ավելի մոտ եմ ձեզ
Երբեք դա չհասկացեք
Դուք միշտ մտքումս եք, ես դա չեմ կարող օգնել


Ես չեմ ուզում կրել «քաշը ուսերիս վրա
Մահը եկել է ինձ մոտ, համբուրեց ինձ այտին, փակվեց ինձ
Անմահ ըստ դիզայնի
Ես ամեն անգամ կհանդիպեմ ձեզ

[Երգչախումբ]
Ետ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), մեռելներից (մահ)
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), մեռելներից (մահ)
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), մեռելներից (մահ)
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), ետ (ես վերադառնում եմ)[Post-Croorus]
(Մահ, մահ, մահ)
(Մահ, մահ)
(Ես վերադարձել եմ)

[Հատված 2]
Նրանք ասում են. «Իմ անունը նորից իրենց աղոթքներում
Ես լույսերը փչում եմ, որպեսզի նրանք հասկանան
Ես չեմ հրաժեշտ տա, ես ճիշտ եմ քո կողքին
Մենք գոռում ենք «եւ աղաչում», այս տարանջատումը ավարտվում է
Doin 'ձեր բոլոր կախարդությունները `ինձ ներս քաշելու համար
Burnin 'ձեր ամբողջ իմաստունը `մեր գիծը միացնելու համար
Ես ցույց եմ տալիս իմ ներկայությունը, դուք փախչում եք ուրվականների վախից


Փորձում եմ խոսել, խոչընդոտները չափազանց ուժեղ են

[Նախ-երգչախումբ]
Երբ շրջապատում չես, ես ընկնում եմ գետնին
Ես փորձում եմ ձեւացնել, որ ավելի մոտ եմ ձեզ
Երբեք դա չհասկացեք
Դուք միշտ մտքումս եք, ես դա չեմ կարող օգնել
Ես չեմ ուզում կրել «քաշը ուսերիս վրա
Մահը եկել է ինձ մոտ, համբուրեց ինձ այտին, փակվեց ինձ
Անմահ ըստ դիզայնի
Ես ամեն անգամ կհանդիպեմ ձեզ

[Երգչախումբ]
Ետ մեռելներից, մեռելներից ետ


Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), մեռելներից (մահ)
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), ետ մեռելներից
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), մեռելներից (մահ)
Ես վերադառնում եմ մեռելներից (մահ), ետ մեռելներից

[BRIDGE]
Խնդրում եմ, մի անհանգստացեք
(Ետ մեռելներից, ետ մեռելներից)
(Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ)
Ես գիտեմ, որ դա հիվանդ է
(Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ)


Բայց մենք բոլորս մեկ օր մեռնում ենք
(Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ)

[Երգչախումբ]
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, մեռելներից ետ
Ես վերադառնում եմ մեռելներից, վերադառնում եմ (ես վերադառնում եմ)