MENU (9)

Falling In Reverse - Voices In My Head - Pagsasalin at Lyrics (Kanta)

The voices in my head keep on tellin' me to pray
Cause I'm spinning like a carousel, circling the drain
Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain
But that is all I got for now, I don't wanna talk about


Falling In Reverse - Voices In My Head (Kanta)

The voices in my head keep on tellin' me to pray
Cause I'm spinning like a carousel, circling the drain
Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain
But that is all I got for now, I don't wanna talk about
The voices in my head keep on begging me to stay
If I pull the trigger now then the demons go away
And I know my time is coming so there ain't no time to waste
So that is all I got for now, I don't wanna talk about it

[Verse 2]
The voices in my head keep tellin' me to choose a side
It's heaven or hell like it's do or die
I'm a sad boy, you know better
Please don't make this last forever

[Pre-Chorus]
The voices in my head keep tellin' me I'm not okay
It's feeling like a hurricane in my brain
Dark clouds, hard times, bad weather
Please don't make this last forever

[Chorus]
The voices in my head keep on tellin' me I'm gonna (Die)
And I don't wanna talk about the drama, I'm trauma-(tized)
They're tellin' me I'm fine but we both know that's a fuckin' (Lie)
I'm losing my mind, but I don't wanna talk about it
[Verse 2]
The voices in my head keep givin' me the worst advice
Kamikaze crash like a suicide
I'm a lost boy, you know better
Please don't make this last forever

[Pre-Chorus]
The voices in my head keep tellin' me that I'm insane
And maybe I'm a little bit, that won't change
Dark clouds, hard times, bad weather
Please don't make this last forever

[Chorus]
The voices in my head keep on tellin' me I'm gonna (Die)


And I don't wanna talk about the drama, I'm trauma-(tized)
They're tellin' me I'm fine but we both know that's a fuckin' (Lie)
I'm losing my mind, but I don't wanna talk about

[Bridge]
The voices in my head keep on tellin' me I'm cursed
I'm paranoid, I don't wanna make it any worse
We're all gonna die but first things first
I'ma take the world with me when they put me in the dirt
The voices in my head keep on tellin' me I'm cursed
I'm paranoid, I don't wanna make it any worse
We're all gonna die but first things first
I'ma take the world with me when they put me in the dirt


[Breakdown]
Move!
(Move)
The voices in my head are tellin' me I'm cursed
I'm paranoid, I don't wanna make it any worse
We're all gonna die but first things first
I'ma take the world with me when they put me in the—

[Chorus]
The voices in my head keep on tellin' me I'm gonna (Die)
And I don't wanna talk about the drama, I'm trauma-(Tized)
They're tellin' me I'm fine but we both know that's a fuckin' (Lie)
I'm losin' my mind but I don't wanna talk about


[Outro]
The voices in my head keep on tellin' me to pray
Cause I'm spinning like a carousel, circling the drain
Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain
I'm losing my mind, but I don't wanna talk about it


Falling In Reverse - Voices In My Head - Pagsasalin at Lyrics (Kanta)


Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na manalangin
Dahilan na umiikot ako tulad ng isang carousel, na umiikot sa kanal
Pindutin ang ilalim ng bote, hindi ko nais na maramdaman ang sakit
Ngunit iyon lang ang nakuha ko ngayon, hindi ko nais na pag -usapan
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na humihiling sa akin na manatili
Kung hilahin ko ang gatilyo ngayon pagkatapos ay umalis ang mga demonyo
At alam kong darating ang oras ko kaya walang oras upang mag -aaksaya
Kaya't iyon lang ang nakuha ko ngayon, hindi ko nais na pag -usapan ito[Taludtod 2]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na pumili ng isang panig
Ito ay langit o impiyerno tulad ng gawin o mamatay
Malungkot akong batang lalaki, mas alam mo
Mangyaring huwag gawin itong huling magpakailanman

[Bago mag chorus]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin hindi ako okay
Ito ay parang isang bagyo sa utak ko
Madilim na ulap, mahirap na oras, masamang panahon
Mangyaring huwag gawin itong huling magpakailanman

[Koro]


Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na ako (mamatay)
At hindi ko nais na pag-usapan ang tungkol sa drama, trauma ako- (tized)
Sinasabi nila sa akin na ayos lang ako ngunit alam nating pareho na isang fuckin '(kasinungalingan)
Nawawalan ako ng isip, ngunit hindi ko nais na pag -usapan ito

[Taludtod 2]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na nagbibigay sa akin ng pinakamasamang payo
Si Kamikaze ay nag -crash tulad ng isang pagpapakamatay
Nawala akong batang lalaki, mas alam mo
Mangyaring huwag gawin itong huling magpakailanman

[Bago mag chorus]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na hindi ako mabaliw
At baka medyo kaunti ako, hindi iyon magbabago


Madilim na ulap, mahirap na oras, masamang panahon
Mangyaring huwag gawin itong huling magpakailanman

[Koro]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na ako (mamatay)
At hindi ko nais na pag-usapan ang tungkol sa drama, trauma ako- (tized)
Sinasabi nila sa akin na ayos lang ako ngunit alam nating pareho na isang fuckin '(kasinungalingan)
Nawawalan ako ng isip, ngunit ayaw kong pag -usapan

[Bridge]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na sinumpa ako
Ako ay paranoid, hindi ko nais na gawin itong mas masahol pa
Lahat tayo ay mamamatay ngunit unang mga bagay muna
Dinadala ko ang mundo sa akin kapag inilagay nila ako sa dumi


Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na sinumpa ako
Ako ay paranoid, hindi ko nais na gawin itong mas masahol pa
Lahat tayo ay mamamatay ngunit unang mga bagay muna
Dinadala ko ang mundo sa akin kapag inilagay nila ako sa dumi

[Pagkasira]
!
(Ilipat)
Ang mga tinig sa aking ulo ay sinasabi sa akin na sinumpa ako
Ako ay paranoid, hindi ko nais na gawin itong mas masahol pa
Lahat tayo ay mamamatay ngunit unang mga bagay muna
Dinadala ko ang mundo sa akin kapag inilagay nila ako sa—

[Koro]


Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na ako (mamatay)
At hindi ko nais na pag-usapan ang tungkol sa drama, trauma ako- (tized)
Sinasabi nila sa akin na ayos lang ako ngunit alam nating pareho na isang fuckin '(kasinungalingan)
Ako ay nasa isip ko ngunit ayaw kong pag -usapan

[Outro]
Ang mga tinig sa aking ulo ay patuloy na sabihin sa akin na manalangin
Dahilan na umiikot ako tulad ng isang carousel, na umiikot sa kanal
Pindutin ang ilalim ng bote, hindi ko nais na maramdaman ang sakit
Nawawalan ako ng isip, ngunit hindi ko nais na pag -usapan ito