MENU (2)

Future - Worst Day - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Valentine's Day, the worst day, got too many to please
I popped a half a pink pill, and put my mind at ease
I bought you all these gifts, tear your heart all in pieces
Had to pass out new whips, yeah, but all you want is me


Future - Worst Day (Lời bài hát)

Valentine's Day, the worst day, got too many to please
I popped a half a pink pill, and put my mind at ease
I bought you all these gifts, tear your heart all in pieces
Had to pass out new whips, yeah, but all you want is me
Had a Glock under her pillow, she blowing for my gang
Not tryna lie to you, I don't wanna explain
Took off on a store run and jumped on a plane
Every single birthday, another private location

[Verse 1]
Valentine's Day, the worst day, got too many to please
Spent over one hundred Gs and she still wasn't pleased
I done gave her a hundred Gs and all she want is me


It's a treat when we meet up, whenever we meet
She want me to to be there on February 14
I come through and I get a chance, but you gotta be brief
Tote a LV briefcase, I'm just keeping it a G
Made it out the trenches, got more stripes than a zebra
When you got more than one, two, three, four, five, six bitches, Valentine's Day the worst day, when a nigga rich
Got more than one, got Catholics, got Christians
Got a Muslim, got Egyptians, they saying they miss me
Won't settle for no quickie, got 'em waiting up in they vickies
I leave out and go missing, I done traveled a long distance, bought a house in another city
Tried to talk to you, but I know you won't get it
I know if it don't kill you, you gon' feel it

[Chorus]


Valentine's Day, the worst day, got too many to please
I popped a half a pink pill, and put my mind at ease
I bought you all these gifts, tear your heart all in pieces
Had to pass out new whips, yeah, but all you want is me
Had a Glock under her pillow, she blowing for my gang
Not tryna lie to you, I don't wanna explain
Took off on a store run and jumped on a plane
Every single birthday, another private location

[Verse 2]
Through the laughing and the cheering, praying for a better day
I'm getting mine, getting it in, smashing on acceleration
Do it times ten, upper echelon, heavyweight
Working out my differences with hard working dedication


Long distance, in and out, whenever we link up
[?] to the floor, [?] all to pick my mink up
Make reservations just to check in my coat
My [?], never let it drag on the floor
I'm turning up some more, I done been too damn broke
Feel like I'm God-level, so many chicks I adore
Avoiding the hurt, riding in circles in a Aventador
Choose one and you gon' make the other ones feel less important

[Chorus]
Valentine's Day, the worst day, got too many to please (Too many to please)
I popped a half a pink pill, and put my mind at ease (Put my mind at ease)
I bought you all these gifts, tear your heart all in pieces (Tear your heart all in pieces)
Had to pass out new whips, yeah, but all you want is me (All you want is me)


Had a Glock under her pillow, she blowing for my gang (Blow for my gang)
Not tryna lie to you, I don't wanna explain (Don't wanna explain)
Took off on a store run and jumped on a plane (Jumped on a jet)
Every single birthday, another private location (Private location)

[Outro]
Oh, ooh
Forever my lady (Woo, ooh)
Forever my lady (Woo, ooh)
Valentine's Day, the worst day, got too many to please
I popped a half a pink pill, and put my mind at ease
I bought you all these gifts, tear your heart all in pieces
Had to pass out new whips, yeah, but all you want is me
Valentine's Day, the worst dayFuture - Worst Day - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất, có quá nhiều để làm hài lòng
Tôi bật một nửa viên thuốc màu hồng, và khiến tâm trí tôi thoải mái
Tôi đã mua cho bạn tất cả những món quà này, xé nát trái tim của bạn tất cả các mảnh
Đã phải vượt qua những roi mới, yeah, nhưng tất cả những gì bạn muốn là tôi
Đã có một glock dưới gối của cô ấy, cô ấy thổi vào băng đảng của tôi
Không cố gắng nói dối bạn, tôi không muốn giải thích
Cất cánh trên một cửa hàng chạy và nhảy lên máy bay
Mỗi sinh nhật, một địa điểm riêng khác

[Câu 1]
Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất, có quá nhiều để làm hài lòng
Đã dành hơn một trăm gs và cô ấy vẫn không hài lòng
Tôi đã làm cho cô ấy một trăm gs và tất cả những gì cô ấy muốn là tôi


Đó là một điều trị khi chúng ta gặp nhau, bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau
Cô ấy muốn tôi ở đó vào ngày 14 tháng 2
Tôi đi qua và tôi có cơ hội, nhưng bạn phải ngắn gọn
Tote một cặp lv, tôi chỉ giữ nó một g
Làm cho nó ra các chiến hào, có nhiều sọc hơn một con ngựa vằn
Khi bạn có nhiều hơn một, hai, ba, bốn, bốn, năm, sáu con chó cái, ngày lễ tình nhân ngày tồi tệ nhất, khi một nigga giàu có
Có nhiều hơn một, có người Công giáo, có Kitô hữu
Có một người Hồi giáo, có người Ai Cập, họ nói rằng họ nhớ tôi
Sẽ không giải quyết được không có Quickie, đã 'em đang chờ đợi trong họ Vickies
Tôi rời đi và mất tích, tôi đã đi du lịch một khoảng cách xa, đã mua một ngôi nhà ở một thành phố khác
Đã cố gắng nói chuyện với bạn, nhưng tôi biết bạn sẽ không nhận được nó
Tôi biết nếu nó không giết bạn, bạn sẽ cảm thấy nó

[Điệp khúc]


Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất, có quá nhiều để làm hài lòng
Tôi bật một nửa viên thuốc màu hồng, và khiến tâm trí tôi thoải mái
Tôi đã mua cho bạn tất cả những món quà này, xé nát trái tim của bạn tất cả các mảnh
Đã phải vượt qua những roi mới, yeah, nhưng tất cả những gì bạn muốn là tôi
Đã có một glock dưới gối của cô ấy, cô ấy thổi vào băng đảng của tôi
Không cố gắng nói dối bạn, tôi không muốn giải thích
Cất cánh trên một cửa hàng chạy và nhảy lên máy bay
Mỗi sinh nhật, một địa điểm riêng khác

[Câu 2]
Thông qua tiếng cười và cổ vũ, cầu nguyện cho một ngày tốt hơn
Tôi đang nhận được của tôi, nhận nó vào, đập vào gia tốc
Làm điều đó lần mười, Egight Echelon, hạng nặng
Làm việc sự khác biệt của tôi với sự cống hiến làm việc chăm chỉ


Đường dài, trong và ngoài, bất cứ khi nào chúng ta liên kết lên
[?] Đến sàn, [?] Tất cả để chọn chồn của tôi lên
Đặt phòng chỉ để kiểm tra trong áo khoác của tôi
[?] Của tôi, không bao giờ để nó kéo trên sàn nhà
Tôi đang bật lên nhiều hơn nữa, tôi đã quá bị phá vỡ
Cảm thấy như tôi ở cấp độ thần, rất nhiều gà con tôi ngưỡng mộ
Tránh những tổn thương, cưỡi trong vòng tròn trong Aventador
Chọn một và bạn Gon 'làm cho những người khác cảm thấy bớt quan trọng

[Điệp khúc]
Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất, có quá nhiều người xin vui lòng (quá nhiều để làm hài lòng)
Tôi bật một viên thuốc màu hồng, và đặt tâm trí của tôi một cách thoải mái (đặt tâm trí của tôi một cách thoải mái)
Tôi đã mua cho bạn tất cả những món quà này, xé nát trái tim của bạn tất cả các mảnh (xé trái tim của bạn tất cả từng mảnh)
Đã phải vượt qua những roi mới, yeah, nhưng tất cả những gì bạn muốn là tôi (tất cả những gì bạn muốn là tôi)


Đã có một glock dưới gối của cô ấy, cô ấy thổi vào băng đảng của tôi (thổi cho băng đảng của tôi)
Không cố gắng nói dối bạn, tôi không muốn giải thích (đừng muốn giải thích)
Cất cánh trên một cửa hàng chạy và nhảy lên máy bay (nhảy lên máy bay phản lực)
Mỗi sinh nhật, một địa điểm riêng khác (vị trí riêng tư)

[Outro]
Oh, ooh.
Mãi mãi là người phụ nữ của tôi (woo, ooh)
Mãi mãi là người phụ nữ của tôi (woo, ooh)
Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất, có quá nhiều để làm hài lòng
Tôi bật một nửa viên thuốc màu hồng, và khiến tâm trí tôi thoải mái
Tôi đã mua cho bạn tất cả những món quà này, xé nát trái tim của bạn tất cả các mảnh
Đã phải vượt qua những roi mới, yeah, nhưng tất cả những gì bạn muốn là tôi
Ngày Valentine, ngày tồi tệ nhất