MENU

What You Need - Don Toliver 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

What you need, lil' baby? What you need, lil' baby?
Tell me what you really, really need, lil' baby (Tell me what you)
Take you out and put you in double C, lil' babe
Hangin' out of town and in them cheeks, lil' baby (Oh yeah)


What You Need - Don Toliver 「Lời bài hát」

What you need, lil' baby? What you need, lil' baby?
Tell me what you really, really need, lil' baby (Tell me what you)
Take you out and put you in double C, lil' babe
Hangin' out of town and in them cheeks, lil' baby (Oh yeah)
Catch it down and nuttin' on your knees, lil' babe (Woah, woah)
I like two when I'm in the cut
If I take you to my crib, I put that way down in your gut
Donny started talkin', all you said is "So what?"
Donny's tired of talkin', got them Xannies goin' up

[Bridge]
Shawty at the strip 'til the lease up
Tell me what you need, love
Tell me what you need, love
Cash on the table if you need somethin'
Tell me what you need
Tell me what you need, love
Tell me what you need
Tell me just what you like
Gucci on her
Whatever you need
Whatever you need
Whatever you need


[Chorus]
Tell me what you really, really need, lil' baby (Tell me what you)
Take you out and put you in double C, lil' babe
Hangin' out of town and in them cheeks, lil' baby (Oh yeah)
Catch it down and nuttin' on your knees, lil' babe (Woah, woah)
I like two when I'm in the cut
If I take you to my crib, I put that way down in your gut
Donny started talkin', all you said is "So what?"
Donny's tired of talkin', got them Xannies goin' up

[Verse]
What's the price? Or what's the digit?
See you stackin' all your money, all your chicken
Thought that you was right, and I was spinnin' (I was spinnin')
Don't you hop up in your car and get in your feelings (Ooh, woo)
I just wanted to be heard, but I made some millions
I done caught you late night in that club countin' your Benjamins
I know you steady touchin' on your body when you reminisce (You reminisce)
Whatever you want, count them dividends, yeah

[Chorus]
Tell me what you really, really need, lil' baby (Tell me what you)
Take you out and put you in double C, lil' babe
Hangin' out of town and in them cheeks, lil' baby (Oh yeah)
Catch it down and nuttin' on your knees, lil' babe (Woah, woah)


I like two when I'm in the cut
If I take you to my crib, I put that way down in your gut
Donny started talkin', all you said is "So what?"
Donny's tired of talkin', got them Xannies goin' up

[Outro]
Donny's tired of talkin', got them Xannies
Donny's tired of talkin', got them Xannies goin' up


What You Need - Don Toliver 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Những gì bạn cần, lil' bé? Những gì bạn cần, lil' bé?
Nói cho tôi biết những gì bạn thực sự, thực sự cần, lil' bé (cho tôi biết những gì bạn)
Đưa bạn ra ngoài và đưa bạn vào đôi C, lil' Babe
Hangin' ra khỏi thị trấn và trong đó má, lil' bé (Oh yeah)
Bắt nó xuống và nuttin' trên đầu gối của bạn, lil' Babe (Woah, woah)
Tôi thích hai khi tôi đang trong cắt
Nếu tôi đưa bạn đến nôi của tôi, tôi đặt mà đường xuống trong ruột của bạn
Donny bắt đầu talkin', tất cả các bạn nói là 'Rồi sao?'
Donny của mệt mỏi của talkin', khiến họ Xannies goin' lên

[Cầu]
Shawty tại dải 'til thuê lên
Nói cho tôi biết những gì bạn cần, tình yêu
Nói cho tôi biết những gì bạn cần, tình yêu
Tiền mặt trên bàn nếu bạn cần somethin'
Nói cho tôi biết những gì bạn cần


Nói cho tôi biết những gì bạn cần, tình yêu
Nói cho tôi biết những gì bạn cần
Hãy nói cho tôi chỉ là những gì bạn thích
Gucci vào cô
Bất cứ thứ gì bạn cần
Bất cứ thứ gì bạn cần
Bất cứ thứ gì bạn cần

[Điệp khúc]
Nói cho tôi biết những gì bạn thực sự, thực sự cần, lil' bé (cho tôi biết những gì bạn)
Đưa bạn ra ngoài và đưa bạn vào đôi C, lil' Babe
Hangin' ra khỏi thị trấn và trong đó má, lil' bé (Oh yeah)
Bắt nó xuống và nuttin' trên đầu gối của bạn, lil' Babe (Woah, woah)
Tôi thích hai khi tôi đang trong cắt
Nếu tôi đưa bạn đến nôi của tôi, tôi đặt mà đường xuống trong ruột của bạn
Donny bắt đầu talkin', tất cả các bạn nói là 'Rồi sao?'
Donny của mệt mỏi của talkin', khiến họ Xannies goin' lên

[Thơ]
Giá bao nhiêu? Hoặc các chữ số là gì?
Hẹn gặp lại stackin' toàn bộ số tiền của bạn, tất cả gà của bạn
Nghĩ rằng bạn đã đúng, và tôi đã spinnin' (Tôi đã spinnin')
Đừng bạn nhảy lên trong xe của bạn và sẽ cảm xúc của bạn (Ooh, woo)
Tôi chỉ muốn được lắng nghe, nhưng tôi thực hiện một số triệu
Tôi thực hiện bắt bạn khuya ở chỗ câu lạc bộ countin' Benjamins của bạn


Tôi biết bạn ổn định Touchin' trên cơ thể của bạn khi bạn hồi tưởng (Bạn hồi tưởng)
Bất cứ điều gì bạn muốn, đếm chúng cổ tức, yeah

[Điệp khúc]
Nói cho tôi biết những gì bạn thực sự, thực sự cần, lil' bé (cho tôi biết những gì bạn)
Đưa bạn ra ngoài và đưa bạn vào đôi C, lil' Babe
Hangin' ra khỏi thị trấn và trong đó má, lil' bé (Oh yeah)
Bắt nó xuống và nuttin' trên đầu gối của bạn, lil' Babe (Woah, woah)
Tôi thích hai khi tôi đang trong cắt
Nếu tôi đưa bạn đến nôi của tôi, tôi đặt mà đường xuống trong ruột của bạn
Donny bắt đầu talkin', tất cả các bạn nói là 'Rồi sao?'
Donny của mệt mỏi của talkin', khiến họ Xannies goin' lên

[Outro]
Donny của mệt mỏi của talkin', khiến họ Xannies
Donny của mệt mỏi của talkin', khiến họ Xannies goin' lên